150 Years Netherlands

Toepassing persdruk volgens de PED?

Klik op onderstaande link voor ons antwoord.

Nieuwe drukapparatuur dient te voldoen aan de essentiële veiligheidseisen (ESR), als vastgelegd in bijlage I van de PED.

Een onderdeel van de ESR’s, is een hydrostatische proefdruk (de persproef) zoals omschreven in bijlage I, paragraaf 7.4. De proefdruk moet de hoogste waarde zijn van:

a) de druk die overeenkomt met de maximale gebruiksbelasting die de apparatuur kan weerstaan, gelet op de maximaal toelaatbare druk en de maximaal toelaatbare temperatuur, vermenigvuldigd met 1,25 *) of;

b) de maximale toelaatbare druk (PS), vermenigvuldigd met 1,43 of;

c) de persdruk volgens de toegepaste niet-geharmoniseerde norm.

*) Dit betekent dat de verhouding tussen de toelaatbare spanningen in relatie met de persconditie (f20) en de bedrijfsconditie (fT) in rekening wordt gebracht bij het bepalen van de persdruk.

Voor te beproeven apparatuur is de kleinste verhouding f(20) / f(T) van enig onderdeel van die apparatuur bepalend voor de persdruk.

Met het oog op verdere ontwikkelingen ten aanzien van de interpretatie en toepassing van de eisen volgens paragraaf 7.4 hanteert LR Nederland B.V. de volgende beoordelingscriteria:

1. De persdruk wordt bepaald conform bovenstaande criteria a t/m c.

2. Indien de persdruk op deze wijze lager wordt dan 1,43 x PS zal aanvullend niet destructief onderzoek uitgevoerd dienen te worden. De criteria hiervoor zullen per geval vastgesteld worden, afhankelijk van de mate van afwijken. 

3. Indien er meerdere soorten materiaal in de constructie voorkomen, moet bij het bepalen van de persdruk volgens onderdeel a) uitgegaan worden van de laagste verhouding tussen de toelaatbare spanningen ‘persconditie / werkconditie’.

Om een equivalent ‘overall level of safety’ aan te kunnen tonen, zal in geval van onduidelijkheid of twijfel altijd de EN 13445, deel 5, Paragraaf 10 aangehouden worden.

Consequenties voor eerder afgegeven Design Appraisal Documenten (DAD), Certificaten en Verklaringen:

  • Er worden geen acties ondernomen met terugwerkende kracht op reeds vervaardigde drukapparatuur.
  • Afgegeven DAD’s (module G) blijven geldig en de beproeving vindt plaats conform de goedkeuring van het ontwerp als vermeld op het DAD.
  • Afgegeven ‘statements’ voor leidingspecificaties: deze blijven geldig voor reeds vervaardigde leidingen en aanvullingen en/of reparaties en modificaties daarvan. **) Voor nieuwe leidingen welke afzonderlijk beproefd kunnen worden, zal in de toekomst de specificatie aangepast moeten worden op de eventueel hogere persdruk. Gezien de financiële consequenties wordt u verzocht om bij nieuwe projecten vroegtijdig contact op te nemen met onze organisatie om te bepalen op welke wijze e.e.a. geïmplementeerd kan worden.

**) Het kan zijn dat uw afnemer (gebruiker van de drukapparatuur) erop staat dat het nieuwe criterium voor de persdruk gehanteerd wordt.

Wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op voor meer informatie.